Spring 2017 Understanding Foods and Nutrition 認識食品與營養

2017-05-16 
20:10 上課,
20:20 開始點名、交作業、簽到


奉上級指示,阿原將盡力把教育部及學校規範的能力指標融入課程
「基本素養」與「核心能力」內涵定義如下:
「專業倫理」-符合職場期待的工作態度與倫理。
「團隊合作」-能進行團隊協調討論,並有效分工,以達成團隊共同目標。
「人文關懷」-同理與尊重特質、關懷社會、服務人群與環保永續之公民素養。
「終身學習」-主動、多元、持續學習的態度與習慣,以達成終身自我發展。
「專業知能」-從事特定領域事業之專業知識與技能。
「溝通表達」-能運用適當的訊息內容與溝通技巧表達自我,並傾聽他人意見、正確理解訊息與回應之能力。
「基本外語」-基本外語聽、說、讀、寫的能力,並能有效應用於生活與職場實務。
「問題解決」-能以所學知能、經驗或綜合各種資訊進行系統性邏輯思考與問題解析,並構思有效策略以解決問題。
「創新思考」-能以多元性、創新性、跨域性方式觀察、思考,並加以歸納與整合之能力。
------------
時間:週二 20:10- 21:40
教室:N401 (電腦教室)

評分方式
及格要求 (70%)
作業或報告 (我們討論適當的評分方式)

下載基礎作業-G PDF   20170329 修正檔案後公佈 (ODT 原始檔
---抱歉,題目需要修正用字,將儘快完成後上傳新修正的作業。

請記得,我們是大學,不是中學,答題重點是合理、有創意,不要只侷限在找標準答案。對阿原出的題目也可以找錯找碴 (但是不鼓勵對其他老師這樣做,因為我們在台灣)


★★5/16 繳交報告/作業 (點名、簽到、交作業) ★★
(無法出席者,請系辦 email 給阿原說明請假即可,不需要提供正式請假證明)
預計 5/23 公佈成績

加分項目 
在達到及格標準後,對於追求高分的,可以進行加分項目。加分項目與及格與否無關
a. 加分作業 (10%改成 15%) [20170529 公佈 ,請下載加分作業]
b. 數位筆記 (10%改成 15%) (請回報數位筆記)
c. 加分點名 (10%):  6/06 及 6/13 兩次加分點名

加分項目配分修正:感謝同學提供好的建議,這樣鼓勵加分比較有彈性。總分 110,最高分以 99 分計算。


本文件本文件最近更新: 20170614  23:00
出席:O: 有出席簽到交作業。 L: 有出席,作業遲交 (分數打折)。X:未出席,沒作業
成績:A: 70 (三題以上), B: 68 (兩題以上), C: 66 (一題以上), D: 64 (零題以上), OK: 60 (此為總成績之分數)
(另有兩項加分作業,請自行決定是否進行)
**當天缺席者,系辦的請假與補交作業,兩者缺一不可**


序號
學號

系所名
4/25
臨時加分
5/16
點名

作業成績
加分
作業
6/06
加分
6/13
加分
數位
筆記
備註
1
B10115036

應日系

X-5/24收到系辦請假

C

2
B10201172

企創系

O

D

O
O


3
B10205180

法律系

O

D

O
O


4
B10206004

觀光系

L

OK

5
B10206301

觀光系

L

OK

6
B10213043

資傳系

x

X

7
B10215041

應日系

o

A

O
O


8
B10227008

保營系

x

X

9
B10231028

創意

O

B

10
B10239043

健管系

L

OK

O11
B10239055

保營系

X

X

12
B10301049

企創系

O

D

O
O


13
B10301113

企創系

O

D

O
O


14
B10311056

法律系

O

D

O15
B10311065

法律系

O

D

16
B10315023

應日系

O

B

O
O


17
B10319062

行銷系

O

C

O
O


18
B10321024

休閒系

O

C


O


19
C10133081

空運系

O

B

20
C10215003

應日系

O

A

O
O


21
C10215027

觀光系

O

C

22
C10232038

企創系

O

A


O


23
C10232048

企創系

L

A-有證明,不打折

O
O


24
C10233033

觀光系

O

A

O25
C10233043

觀光系

O

D

26
C10233047

觀光系

O

A

O27
C10233051

觀光系

O

C

28
C10233062

觀光系

O

A

29
C10233064

觀光系

O

D

30
C10233065

物流

O

C

O31
C10233103

空運系

O

D

32
C10234025

資管系

O

C

O
O


33
C10234028

資管系

O

B

34
C10234029

資管系

O

C

35
C10234046

多媒體

O

C

36
C10234049

資管系

O

A

37
C10315002

應日系

X 6/14收到系辦請假

DO


38
C10315027

應日系

X 6/06收到系辦請假

BO


39
C10315028

應日系

O

A

O
O


40
C10315036

應日系

O

C

41
C10315060

應英系

O

B

42
C10316003

應英系

O

A


O


43
C10316007

應英系

O

B

44
C10316016

應英系

O

C

O
O


45
C10316021

應英系

O

A


O


46
C10316027

應英系

O

B


O


47
C10316030

應英系

O

B


O


48
C10333004

物流

O

B

49
C10333010

物流

O

C

50
C10333109

觀光系

O

D

51
C10334010

資訊進修

O

C

O
O


52
C10334014

資訊進修

O

B

O
O


53
C10334023

資訊進修

O

C

O
O


54
C10401031

企創系

O

A

O
O


55
C10402004

國企系

O

C

O
O


56
C10402006

國企系

O

C

57
C10402009

國企系

O

D

O
O


58
C10402016

國企系

X

X

59
C10402021

國企系

L

OK

O60
C10402023

國企系

O

A

O
O


61
C10402030

國企系

O

D


O


62
C10402038

國企系

X

X


O


63
C10402039

國企系

O

C


O


64
C10402040

國企系

O

C

65
C10402041

國企系

O

D

O66
C10406013

觀光系

O

D

67
C10406016

觀光系

O

D

68
C10416010

應英系

O

A

O
O


69
C10433133

物流

X

X

70
C10502005

國企系

O

D


O


71
C10502011

國企系

O

D


O


72
C10502082

國企系

O

C

73
C10506013

觀光系

X

X

74
C10515003

應日系

O

OK

75
C10533012

觀光運輸

O

A

O
O


76
C10533132

觀光運輸

O

A

O
O


77
T10506002

餐飲科

X

X

78
T10533001

觀光科

O

A